فرم اعلام نظر در مورد انتخاب واحد

دانشجویان قبل از شروع هر ترم امکان پیش انتخاب واحد را خواهند داشت.

 هر دانشجو دارای یک استاد مشاور آموزشی است که در طول تحصیل در انتخاب واحد به دانشجویان مشاوره می دهد.