کارمندان

تعداد بازدید:۲۳۶۰

کارشناس گروه

 خانم میرحسینی

تلفن: ۰۸۶۳۶۲۴۱۲۹۲

 

مدرسان آزمایشگاه های فیزیک

آفای ناصر زینلی:  آزمایشگاه فیزیک جدید و اپتیک

آقای احسان توکلی: آزمایشگاه اپتیک و 

فیزیک ۱، ۲ و۳ 

آقای موسی سلمانی: تکنیسین آزمایشکاه فیزیک ۱، ۲ و۳