پژوهش

تعداد بازدید:۱۵۶۵

فعالیت پژوهشی گروه فیزیک دانشگاه تفرش در بخش های زیر  می باشد:

 

دکتر  آرش نظریه ذرات بنیادی- پدیده شناسی ذرات بنیادی
دکتر راسخی نژاد فیزیک هسته ای-ساختار هسته- ستاره های نوترونی
دکتر نظر زاده فیزیک هسته ای-ساختار هسته-  ستاره های نوترونی
دکتر دهقان پور فیزیک اتمی ملکولی- نانو فیزیک
دکتر فیاض فیزیک اتمی ملکولی- فیزیک لیزر
دکتر واشقانی فراهانی اختر فیزیک- فیزیک سیستم های پیچیده
دکتر ترابی فیزیک حالت جامد- -فیزیک سیستم های پیچیده
دکتر رضایی فیزیک انرژی های بالا- نظریه ریسمان
دکتر کریمی نژاد فیزیک حالت جامد-
دکتر قلعه کیهان شناسی
دکتر بهرامی فیزیک حالت جامد