|
|
|
شنبه 5 ارديبهشت 1394   
آزمایشگاه
دانشکده فیزیک
سال جهانی نور
عکس آسمان تفرش. عکاس: میٍثم عبدالهی دانشجوی مکانیک دانشگاه تفرش