|
|
|
شنبه 9 خرداد 1394   
آزمایشگاه
دانشکده فیزیک
سال جهانی نور
آسمان تفرش. عکاس: میٍثم عبدالهی دانشجوی مکانیک دانشگاه تفرش